ബ്രാ സൈസ് കാൽക്കുലേറ്റർ

ബ്രാ സൈസ് കാൽക്കുലേറ്റർ ബ്രാ സൈസ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് യോജിച്ച ബ്രാ വലിപ്പം കണ്ടെത്തുന്നതിൽ സഹായകമാണ്. ഈ ഉപകരണം മാരക്കുഴിയുടെ ചുറ്റളവും മുലക്കൂട്ടിന്റെ ചുറ്റളവും അളക്കുന്നു. ഫലമായി, ബ്രാ സൈസ് കാൽക്കുലേറ്റർ യഥാർത്ഥ ബ്രാ വലിപ്പം നിര്ണ്ണയിക്കുന്നു. ബ്രാ സൈസ് കാൽക്കുലേറ്ററും മാനുവൽ അളവുകൾ എടുക്കൽ പ്രക്രിയയും തമ്മിൽ ഉപമിക്കാം. ബ്രാ സൈസ് കാൽക്കുലേറ്റർ കൃത്യതയും വേഗതയും നൽകുന്നു, അതെസമയം, മാനുവൽ അളവുകൾ എടുക്കൽ പൊതുവേ സമയം കൂടുതലും പിശകുകളും സാധ്യതയുള്ളതുമാണ്. അതുകൊണ്ട്, കൃത്യമായ ഫിറ്റ് …

ബ്രാ സൈസ് കാൽക്കുലേറ്റർ Read More »